Нийгмийн халамж

АЛТАНХҮНС ГРУПП ХХК Комфорт цогцолбор нь Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Хараагүйчүүдийн холбооны гишүүн бүрэн болон сул хараатай 20 ахмад настанд өөрийн бүтээгдэхүүний дээжээс гардуулж, сар шинэдээ сайхан шинэлэхийг ерөөлөө.

 

TOP